Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel het welzijn van de bevolking van Luttenberg in de ruimste zin des woords te bevorderen.

De vereniging organiseert bijeenkomsten om de leden te informeren en te consulteren. In november vindt de algemene ledenvergadering plaats. De vereniging tracht wensen en problemen van de bevolking om te zetten in oplossingen. We vormen vaak werkgroepen die bestaan uit een mix van PB bestuursleden en betrokken Luttenbergers.
Voorbeelden van onze werkzaamheden:

• Streven naar behoud van voorzieningen in Luttenberg. Het behouden van medische voorzieningen en ouderenvoorzieningen en voorzieningen voor de jeugd. Het vitaliteitsplan heeft geresulteerd in de bouw van de sporthal en verbouw van gemeenschapscentrum Elckerlyc.
• Betrokkenheid bij beleidsplannen van Gemeente Raalte, zoals kiezen in de kern, woonservicegebieden, wmo
• Overleg met de gemeente over bestemmingsplannen en structuurvisies
• Overleg met gemeente, Provincie, politie en basisschool over de verkeersveiligheid rondom school, in het dorp en daar buiten
• Contact en samenwerking met andere Plaatselijk Belang Verenigingen in de gemeente Raalte
• Erop toezien dat nieuwbouw doorgang blijft vinden. Het gefaseerd uitgeven van kavels blijft noodzakelijk voor de leefbaarheid en behoud van voorzieningen
• Plaatsing van plattegrondborden en het opstellen en uitzetten van wandelroutes samen met Landschap Overijssel.
• Inzet voor het onderhouden van het dorp: herstel bewegwijzering, bankjes, verbetering trottoirs, verlichting, onderhoud bermen en wegen enz.
• Brainstormen op welke manier we voor Luttenberg een duurzame toekomst zien.
• Overleg met gemeente en ondernemers over het levendig houden van het winkelbestand en het bedrijventerrein: het stimuleren van een gezond ondernemersklimaat.